CO₂-MO­NI­TOR GRO­NIN­GEN

GRO­NIN­GEN GEEFT ENER­GIE

CO₂-MONITOR GRONINGEN

Gro­ning­se CO₂-uit­stoot

Totale CO₂-uitstoot in Groningen in 2017: 1.250 kton

 • Partijen in de gemeente Groningen waren in 2017 verantwoordelijk voor de uitstoot van 1.250 kton CO2. Dit is 0,8% van de uitstoot van Nederland.
 • CO2 is een belangrijk broeikasgas en zorgt voor klimaatverandering. Groningen heeft als doel om in 2035 geen fossiel CO2 meer uit te stoten.
 • Woningen zijn verantwoordelijk voor 29% van de uitstoot, bedrijven en instellingen voor 46% en mobiliteit voor de overige 25%.

Lees hier meer over de verdeling over de verschillende sectoren.

 

Jaarlijkse vermeden uitstoot: zeker 30 kton

 • Door groene stroom op te wekken binnen de gemeente, is in 2017 zo'n 12 kton aan CO2-uitstoot voorkomen.
 • Doordat duurzame warmtebronnen fossiele installaties hebben vervangen, is in 2017 zo'n 18,3 kton aan CO2-uitstoot voorkomen.
 • Er is in Groningen in 2017 zoveel biogas geproduceerd dat ruim 17 duizend woningen hier een jaar lang warm op kunnen blijven. De productie van biogas gaat gepaard gaat met (beperkte) CO2-uitstoot. Momenteel is het niet mogelijk te zeggen hoeveel CO2-uitstoot de biogasproductie heeft voorkomen.

Lees hier meer over de vermeden uitstoot.

 

Bekende plannen leveren minstens 30 kton extra uitstootreductie op

 • Groningen heeft tot doel om in 2035 CO2-neutraal te zijn. Dit betekent dat partijen binnen de gemeente zelf geen CO2 uitstoten, en geen energiedragers gebruiken waarvan bij de productie CO2 is vrijgekomen.
 • De Routekaart Groningen CO2-neutraal 2035 schetst een tussendoel voor 2023, waarin de CO2-uitstoot 30% lager ligt dan in 2015.
 • Er zijn twee manieren om CO2-uitstoot terug te dringen: de eerste manier is gebruik van fossiele energiebronnen vervangen door gebruik van hernieuwbare energiebronnen. De tweede manier is het verminderen van energiegebruik.
 • Wanneer duurzame maatregelen en installaties goedkoper worden, zal een deel van de verduurzaming vanzelf gebeuren. Dit zien we bijvoorbeeld in de kostendaling van zonnepanelen. Een ander deel van de verduurzaming zal worden bereikt door landelijke ontwikkelingen, zoals de aanbouw van nieuwe windparken.
 • De plannen die we hebben meegenomen, zorgen voor ruim 30 kton extra CO2-uitstootreductie vanaf 2023. De uitstoot moet nog met honderden kilotonnen worden verminderd om de doelen te bereiken.

Lees hier meer over de doelen.

Ver­me­den CO₂-uit­stoot

Rou­te­kaart Gro­nin­gen CO₂-neu­traal 2035

Routekaart Groningen CO2-neutraal 2035

De gemeente Groningen wil dat Groningen in 2035 een CO2-neutrale gemeente is. Dit betekent dat er binnen de gemeentegrenzen geen fossiele brandstoffen worden gebruikt voor verwarming, mobiliteit, elektriciteitsproductie, etc. Ook alle elektriciteit dit in de gemeente wordt gebruikt, moet van hernieuwbare bronnen afkomstig zijn. De gemeente Groningen, Quintel Intelligence en E&E advies hebben samen met alle partners van het platform Groningen CO2-neutraal 2035 een routekaart ontwikkeld, waarin wordt geschetst hoe een CO2-neutraal Groningen eruit kan zien, en wat er nodig is om dit te bereiken. Er moet veel gebeuren. De Routekaart bevat ook doelen voor 2023, waarin de CO2-uitstoot met 30% gereduceerd moet zijn. De Routekaart is hier te downloaden.

Doelen CO2-monitor

De CO2-monitor heeft drie doelen:

 • Laten zien hoeveel CO2 er door activiteiten in Groningen nog jaarlijks vrijkomt, en hoeveel uitstoot we jaarlijks besparen door uitgevoerde duurzaamheidsprojecten.
 • Laten zien vermindering van de uitstoot we de komende jaren verwachten, op basis van lopende duurzaamheidsprojecten. De partners van het platform Groningen CO2-neutraal leveren hiervoor informatie aan.
 • Input leveren voor het Burgemeestersconvenant. De gemeente Groningen neemt deel aan dit convenant, en hiervoor moet ze periodiek data aanleveren. Deze monitor laat de benodigde data zien.

Daarnaast laat de monitor zien in hoeverre Groningen voorziet in haar eigen energievoorziening, volgens de nationale normen. Het CBS berekent dit jaarlijks voor Nederland: in 2017 was Nederland voor 6,6% energieneutraal.

Verschillen Routekaart en Monitor

De Routekaart Groningen CO2-neutraal 2035 wijkt op een aantal punten af van deze CO2-monitor. Zo was de Groningse uitstoot in 2015 volgens de Routekaart 1,5 Mton. Volgens de CO2-monitor ligt dit getal lager: 1,23 Mton. Er zijn veel verschillende manieren om de lokale uitstoot te bepalen. De berekening van de CO2-uitstoot in deze monitor is gebaseerd op de leidraad 'How to develop a Sustainable Energy Action Plan, Part 2' van het Burgemeestersconvenant. Waar de CO2-monitor doelen uit de Routekaart laat zien, zijn de doelen herberekend als percentuele uitstootvermindering (x% reductie t.o.v. 2015).

Verantwoording cijfers

De cijfers in de CO2-monitor worden periodiek geactualiseerd op basis van de meest actuele en best beschikbare data en informatie. Ook cijfers over verleden jaren worden aangepast, wanneer er betrouwbaardere data beschikbaar komt. De laatste actualisatie is uitgevoerd in februari 2019. De vorige versie van de monitor is hier te downloaden.